Sao nhí Phương Mỹ Chi, Quang Anh sẽ bị cấm diễn?
Điều này sẽ xảy ra khi thời gian tới, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, nhưng thẻ này không cấp cho đối tượng dưới 15 tuổi.