HepaThin 250mg
Chủ yếu dùng điều trị quá liều Paracetamol khi không có acetylcystein.