Chuẩn đoán thấp tim
Chẩn đoán thấp tim ban đầu khó, khi chẩn đoán được kể cả kỹ thuật mới thì tim đã bị viêm.