Phòng chống ung thư thực quản
Có thể thực hiện các bước để giảm nguy cơ ung thư thực quản. Ví dụ: