Chuẩn đoán và các giai đoạn ung thư thực quản
Các xét nghiệm và thủ tục được sử dụng để chẩn đoán ung thư thực quản bao gồm: