Viêm xung huyết hang vị dạ dày là gì?
Để tìm hiểu về viêm hang vị hay bệnh viêm hang vị xung huyết chúng ta hãy xem qua cấu tạo của dạ dày xem hang vị nằm ở vị trí nào sau đây: