Phương pháp điều trị u mao mạch
Phần lớn u mao mạch không bao giờ cần bất kỳ hình thức điều trị. Điều trị u mao mạch có phần gây tranh cãi.