Xét nghiệm, chuẩn đoán u mao mạch
U mao mạch được chẩn đoán dựa trên xuất hiện. Chẩn đoán xét nghiệm thường không cần thiết.