Chuẩn đoán rậm lông
Thực hiện chẩn đoán rậm lông bắt đầu với thảo luận về lịch sử y tế.