Xét nghiệm rậm lông
Mức độ thử nghiệm thêm nữa sẽ trải qua phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của rậm lông và bất kỳ triệu chứng khác liên quan.