Phòng ngừa và tiên lượng viêm tụy cấp
Những khuyến cáo sau đây có thể giúp phòng ngừa những đợt cấp kế tiếp hoặc làm cho tình trạng không trở nên nặng hơn: