Phòng chống hội chứng tan huyết ure huyết
Biện pháp cụ thể phòng ngừa hội chứng urê huyết tán huyết không rõ ràng. Tuy nhiên, nó luôn luôn là một ý tưởng tốt để bảo vệ chính mình và các con của bạn từ nhiễm E. coli: