Biện pháp điều trị bệnh dại
Không có điều trị cụ thể đối với bệnh này. Mặc dù một số ít người đã sống sót sau bệnh dại, bệnh thường gây tử vong. Vì lý do đó, bất cứ ai nghĩ rằng có tiếp xúc với bệnh dại nhận được một loạt các mũi chích ngừa để ngăn chặn sự lây nhiễm.