Khám và chẩn đoán OSAS như thế nào?
Chẩn đoán hội chứng OSAS có thể thực hiện qua khai thác bệnh sử hoặc khám lâm sàng.