Khám và chuẩn đoán viêm màng phổi
Bác sĩ có thể thực hiện một chẩn đoán dựa trên dấu hiệu và triệu chứng. Khi kiểm tra và nghe ngực, bác sĩ có thể nghe thấy "chà ma sát" có thể âm thanh như tiếng lạo xạo đi bộ trên tuyết rất khô.