Chẩn đoán điếc
Chẩn đoán điếc không khó nhưng muốn xác định điếc loại gì và điếc ở mức độ nào thì cần phải thử. Có thể thử bằng các cách sau: