Phòng chống bệnh dị ứng
Ngăn ngừa dị ứng phụ thuộc vào loại dị ứng. các biện pháp tổng hợp bao gồm: