Các phương pháp điều trị dị ứng vật nuôi
Dòng đầu tiên của việc điều trị cho việc kiểm soát dị ứng vật nuôi là tránh các động vật gây dị ứng nhiều nhất có thể. Khi giảm thiểu tiếp xúc với dị nguyên vật cưng, nên mong đợi để có phản ứng dị ứng ít thường xuyên hơn hoặc ít nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó thường khó hoặc không thể loại bỏ hoàn toàn tiếp xúc với động vật gây dị ứng. Ngay cả khi không có một con vật cưng, bất ngờ có thể gặp dị nguyên vật nuôi trên quần áo của người khác.