Xét nghiệm và chuẩn đoán dị ứng đồ biển
Bác sĩ sẽ hỏi về triệu chứng và có thể thực hiện một kỳ thi vật lý để tìm hoặc bỏ đi những vấn đề y tế khác. Người đó cũng có thể đề nghị một hoặc cả hai của các xét nghiệm sau đây: