Các phương pháp điều trị tắc tuyến lệ
Nguyên nhân của rách ống gây tắc tuyến lệ sẽ xác định điều trị phù hợp. Đôi khi, nhiều hơn một lần điều trị hay thủ tục cần thiết trước khi tình trạng nước mắt bị chặn ống được hoàn toàn sửa chữa.
Điều trị viêm tắc tuyến lệ ở trẻ
Ở trẻ hay bị chảy nước mắt và rử mắt có thể là dấu hiệu của tắc tuyến lệ. Tắc tuyến lệ gây ra chứng chảy nhiều nước mắt.