Các xét nghiệm và chẩn đoán tắc tuyến lệ
Một số xét nghiệm được sử dụng để chẩn đoán mắt bị chặn ống dẫn bao gồm: