Khám và chuẩn đoán loạn thị
Bác sĩ mắt có thể sử dụng những công cụ này trong việc kiểm tra mắt: