Loạn thị - bệnh gây mờ tầm nhìn mọi khoảng cách
Loạn thị! Loạn thị làm mờ tầm nhìn ở mọi khoảng cách. Loạn thị thường xuất hiện lúc mới sinh và có thể xảy ra kết hợp với cận thị hoặc viễn thị.