Triệu chứng khi bị khô mắt
Lệ bộ đảm nhận nhiệm vụ tinh tế giúp chúng ta nhìn thấy rõ ràng thông qua việc tiết ra nước mắt. Tất cả chúng ta rất quen thuộc với việc chảy nước mắt khi khóc hoặc khi có vật lạ kích thích mắt của chúng ta. Bình thường nước mắt tạo nên một màng phim mỏng phủ ở bề mặt nhãn cầu.