Phòng chống bệnh tăng nhãn áp
Được chăm sóc mắt thường xuyên. Thường xuyên khám mắt toàn diện có thể giúp phát hiện bệnh tăng nhãn áp trong giai đoạn đầu của nó trước khi xảy ra thiệt hại không thể đảo ngược. Theo nguyên tắc chung, khám mắt toàn diện mỗi 3 - 5 năm sau tuổi 40 và mỗi năm sau tuổi 60. Có thể cần kiểm tra thường xuyên hơn nếu có yếu tố nguy cơ bệnh tăng nhãn áp. Yêu cầu bác sĩ khuyên nên kiểm tra lịch trình phù hợp.