Phong cách sống và biện pháp khắc phục
Các biện pháp tự chăm sóc có thể giúp giảm đau, cải thiện tính di động và cuối cùng là sự độc lập. Đây là những gì có thể giúp: