Phòng chống viêm gân
Để làm giảm cơ hội của viêm gân phát triển, thực hiện theo các gợi ý: