Phòng chống viêm bao hoạt dịch
Trong khi không phải tất cả các loại viêm bao hoạt dịch có thể được ngăn chặn, có thể làm giảm nguy cơ và làm giảm mức độ bùng nổ nghiêm trọng bằng cách thay đổi cách thực hiện các nhiệm vụ nhất định. Các ví dụ bao gồm: