Điều trị viêm bao hoạt dịch
Điều trị viêm bao hoạt dịch thường liên quan đến các biện pháp bảo thủ, chẳng hạn như băng, nghỉ ngơi và dùng một loại thuốc giảm đau, như một bước đầu tiên. Nếu các biện pháp bảo thủ hiệu quả, điều trị có thể bao gồm: