Xét nghiệm và chẩn đoán viêm bao hoạt dịch
Các bác sĩ thường có thể chẩn đoán viêm bao hoạt dịch dựa trên bệnh sử và khám thực thể. Nếu thử nghiệm thêm nữa là cần thiết, có thể trải qua: