Đối phó, hỗ trợ và phòng chống thoát vị đĩa đệm
Đau ảnh hưởng đến nhiều hơn là chỉ về thể chất. Nếu phải đối phó với các ổ đĩa đệm thoát vị hoặc các vấn đề tái diễn trở lại khác, sức khỏe tâm lý và tình cảm cũng là dễ bị tổn thương. Những thủ thuật có thể giúp đối phó với cơn đau liên quan tới một đĩa đệm thoát vị: