Các xét nghiệm và chẩn đoán thoát vị đĩa đệm
Để xác định xem liệu có đĩa đệm thoát vị, bác sĩ đánh giá lịch sử y tế và thực hiện một cuộc kiểm tra thể chất, bao gồm cả các xét nghiệm này: