Phòng chống đau lưng
Có thể tránh đau lưng bằng cách cải thiện điều kiện thể chất, học tập và thực hành vận động thích hợp.