Các xét nghiệm và chẩn đoán đau lưng
Chẩn đoán xét nghiệm thường không cần thiết để xác nhận nguyên nhân gây ra đau lưng. Tuy nhiên, nếu thấy bác sĩ chỉ định cho bệnh đau lưng, người đó sẽ: