Các xét nghiệm và chẩn đoán
Bệnh giả Gout, dấu hiệu và triệu chứng bắt chước bệnh gút, do đó, bác sĩ đầu tiên có thể nghi ngờ bệnh gút. Các xét nghiệm có thể loại trừ bệnh gout là nguyên nhân của các dấu hiệu và triệu chứng.