Xét nghiệm chuẩn đoán hội chứng chân không nghỉ
Các bác sĩ chẩn đoán RLS bằng cách nghe mô tả về các triệu chứng và qua phỏng vấn cho về lịch sử y tế. Để được chẩn đoán RLS, phải đáp ứng bốn tiêu chí thành lập bởi Hội chứng chân không yên quốc tế Study Group: