Điều trị bệnh Huntington
Không xử lý đạt yêu cầu có sẵn để ngăn chặn hoặc đảo ngược bệnh Huntington. Một số phương pháp tiếp cận có thể kiểm soát các dấu hiệu và triệu chứng, nhưng bệnh Huntington cuối cùng gây ra khuyết tật thể chất và tinh thần. Khi bệnh tiến triển, chăm sóc điều dưỡng tại nhà lâu dài có thể là cần thiết.