Huntington là bệnh gì?
Huntington George là tên của nhà thần kinh học Mỹ. Bệnh Huntington còn gọi là múa giật Huntington, múa giật tiến triển di truyền.